Pengeditan Bahasa

Untuk mengedit bahasa pada halaman ini diperlukan file-file dengan penulisan yang sesuai dengan proses pada server web

Dalam suatu rangkaian anda akan diingatkan $a dan $a-> sesuatu.

Variabel-variabel yang mewakili akan digantikan dengan nama-nama atau bentuk kata lain dalam Kursus.

Pada saat hanya ada satu variabel, dipakai bentuk $a. Pada saat ada dua atau lebih variabel, maka masing-masing akan mempunyai sebuah nama.

Indeks fail bantuan
Show this help in language: English